هاست لینوکس حرفه ای

Lin001

تعداد دیتابیس نامحدود

 • فضای میزبانی 100 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد دامنه میزبانی نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد ساب دومین نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پاسخ خودکار ایمیل ها
 • دسترسی به FTP
 • کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
Lin002

تعداد دیتابیس نامحدود

 • فضای میزبانی 200 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد دامنه میزبانی نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد ساب دومین نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پاسخ خودکار ایمیل ها
 • دسترسی به FTP
 • کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
Lin003

تعداد دیتابیس نامحدود

 • فضای میزبانی 500 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد دامنه میزبانی نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد ساب دومین نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پاسخ خودکار ایمیل ها
 • دسترسی به FTP
 • کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
Lin004

تعداد دیتابیس نامحدود

 • فضای میزبانی 1000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد دامنه میزبانی نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد ساب دومین نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پاسخ خودکار ایمیل ها
 • دسترسی به FTP
 • کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
Lin005

تعداد دیتابیس نامحدود

 • فضای میزبانی 2000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد دامنه میزبانی نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد ساب دومین نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پاسخ خودکار ایمیل ها
 • دسترسی به FTP
 • کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
Lin006

تعداد دیتابیس نامحدود

 • فضای میزبانی 3000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد دامنه میزبانی نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد ساب دومین نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پاسخ خودکار ایمیل ها
 • دسترسی به FTP
 • کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
Lin007

تعداد دیتابیس نامحدود

 • فضای میزبانی 5000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد دامنه میزبانی نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد ساب دومین نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پاسخ خودکار ایمیل ها
 • دسترسی به FTP
 • کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
Lin008

تعداد دیتابیس نامحدود

 • فضای میزبانی 10000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد دامنه میزبانی نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد ساب دومین نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پاسخ خودکار ایمیل ها
 • دسترسی به FTP
 • کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای این سایت محفوظ می باشد